Na podstawie danych zebranych w 82 zadrzewieniach śródpolnych środkowych Czech wykazaliśmy, że poza czynnikami krajobrazowymi (jak powierzchnia zadrzewień, ich kształt, czy stopień izolacji), lokalna charakterystyka mikrosiedlisk ma duży wpływ na różnorodność gatunkową ptaków. Różnorodność ptaków leśnych jest wyższa w zadrzewieniach starszych, z wyższą i bardziej urozmaiconą roślinnością, natomiast spada wraz ze wzrostem udziału obcego gatunku: robinii akacjowej Robinia pseudoaccacia. Z kolei różnorodność ptaków krajobrazu rolniczego wzrasta wraz ze wzrostem udziału urozmaiconych siedlisk otwartych i ekotonalnych.

Wyniki wskazują, że obecnie stosowany system dopłat w ramach Wspólnej polityki rolnej sprzyja raczej ochronie pospolitych ptaków leśnych, a nie ochronie (dużo bardziej zagrożonych) ptaków krajobrazu rolniczego. Dopłaty powinny uwzględniać strukturę siedlisk, a nie tylko powierzchnię zadrzewień.

Badania zostały wykonane we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Karola w Pradze.

Dvořáková L., Kuczyński L., Rivas-Salvador J. and Reif J. 2022. Habitat Characteristics Supporting Bird Species Richness in Mid-Field Woodlots. Frontiers in Environmental Science. 10:816255. https://doi.org/10.3389/fenvs.2022.816255