Wprowadzone przez

Nowa publikacja w Ecology Letters

Na bazie współczesnej teorii współwystępowania pokazujemy, jak interakcje biotyczne zmieniają się w czasie. Na skutek oddziaływań wyższego rzędu, gatunki przełączają się gwałtownie pomiędzy wspomaganiem i konkurencją. Majer, A., Skoracka, A., Spaak, J. & Kuczyński, L. (2024) Higher-order species interactions cause time-dependent niche and fitness differences: Experimental evidence in plant-feeding arthropods. Ecology Letters, 27, e14428. https://doi.org/10.1111/ele.14428 […]

Ewolucja specjalizacji i dyspersji

W czasopiśmie Biological Reviews ukazała się nasza publikacja przeglądowa, w której wyjaśniamy ewolucyjne i ekologiczne zależności między dyspersją i specjalizacją żywicielską. Ravigné, V., Rodrigues, L.R., Charlery de la Masselière, M., Facon, B., Kuczyński, L., Radwan, J., Skoracka, A. and Magalhães, S., 2023., Understanding the joint evolution of dispersal and host specialisation using phytophagous arthropods as […]

Nowa metoda generowania wirtualnego gatunku

W czasopiśmie Methods in Ecology and Evolution ukazała się nasza publikacja, w której prezentujemy nową metodę generowania wirtualnego gatunku. Jest to pierwszy artykuł wchodzący w skład rozprawy doktorskiej Kasi Malinowskiej. Gratulacje! Badania były finansowane przez Narodowe Centrum Nauki (grant nr 2018/29/B/NZ8/00066). Malinowska, K., Markowska, K., & Kuczyński, L. (2023). Making virtual species less virtual by […]

Nowa publikacja: wpływ intensywności oświetlenia gniazda na pigmentację jaj

W czasopiśmie Scientific Reports ukazał się artykuł Kasi Malinowskiej z naszego zespołu, prezentujący wyniki jej pracy magisterskiej. W pracy zbadano eksperymentalnie, czy poziom oświetlenia gniazda wpływa na stopień pigmentacji skorupki jaj bogatki. Malinowska, K., Szala, K., Podkowa, P. Surmacki A. 2023. Effect of light intensity in the nest site on eggshell pigmentation in a hole-nesting […]

Intensyfikacja rolnictwa w Europie główną przyczyną spadku liczebności ptaków

Publikacja, która ukazała się właśnie na łamach Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) to efekt współpracy naukowców z 28 krajów. Przeanalizowali oni wskaźniki liczebności 170 gatunków ptaków, monitorowanych konsekwentnie przez 37 lat na ponad 20 tysiącach powierzchni badawczych. Autorzy publikacji powiązali ptasie wskaźniki z dostępnymi publicznie danymi o środowisku, pochodzącymi m.in. z Eurostatu, […]

Nowa publikacja: ogromna różnorodność roztoczy w gniazdach świstunki

W naszym najnowszym artykule pokazujemy, że gniazda świstunki leśnej są istotnym siedliskiem dla wielu gatunków glebowych roztoczy. Te efemeryczne, jedno-sezonowe siedliska mogą pełnić ważną rolę w dyspersji roztoczy. Alicja Laska, Ewa Puchalska, Martyna Mikołajczyk, Dariusz J. Gwiazdowicz, Andrzej Kaźmierski, Wojciech Niedbała, Jerzy Błoszyk, Ziemowit Olszanowski, Jakub Szymkowiak, Natalia Hałas, Lechosław Kuczyński & Anna Skoracka. Mites […]

Nowa publikacja: Analiza zależności pomiędzy dyspersją a strategią pokarmową u roztoczy

W naszym najnowszym artykule wyjaśniamy, w jaki sposób dyspersja u roztoczy zależy od ich strategii pokarmowej. Alicja Laska, Brian G Rector, Anna Przychodzka, Agnieszka Majer, Kamila Zalewska, Lechosław Kuczynski, Anna Skoracka, Do mites eat and run? A systematic review of feeding and dispersal strategies, Zoological Journal of the Linnean Society, 2023; zlac094, https://doi.org/10.1093/zoolinnean/zlac094 Badania były […]

Nowa publikacja: różnorodność gatunkowa ptaków w zadrzewieniach śródpolnych

Na podstawie danych zebranych w 82 zadrzewieniach śródpolnych środkowych Czech wykazaliśmy, że poza czynnikami krajobrazowymi (jak powierzchnia zadrzewień, ich kształt, czy stopień izolacji), lokalna charakterystyka mikrosiedlisk ma duży wpływ na różnorodność gatunkową ptaków. Różnorodność ptaków leśnych jest wyższa w zadrzewieniach starszych, z wyższą i bardziej urozmaiconą roślinnością, natomiast spada wraz ze wzrostem udziału obcego gatunku: […]

Nowa publikacja: Wpływ zmienności środowiska na szerokość niszy ekologicznej

W artykule wyjaśniamy, w jaki sposób zmienność środowiska wpływa na szerokość niszy ekologicznej roztocza, którego głównym pokarmem jest pszenica.   Badania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantów NCN: 2016/21/B/NZ8/00786 i 2017/27/N/NZ8/00305. Skoracka A., Laska A., Radwan J., Konczal. M., Lewandowski M., Puchalska E., Karpicka-Ignatowska K., Przychodzka A., Raubic J., Kuczyński L. 2022. Effective […]

Nowa publikacja: Mechanizmy dyspersji u roślinożernych roztoczy

W artykule wyjaśniamy, jakie mechanizmy decydują o efektywnej kolonizacji roślin żywicielskich przez pasożytnicze roztocze. Praca wchodzi w skład doktoratu Alicji. Gratulacje! Badania były finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu nr 2017/27/N/NZ8/00305 oraz grantu Dziekana Biologii nr GDWB-07/2018. Laska, A., Przychodzka, A., Puchalska, E., Lewandowski, M., Karpicka-Ignatowska, K. & Skoracka A. Mechanisms of dispersal […]