Na bazie współczesnej teorii współwystępowania pokazujemy, jak interakcje biotyczne zmieniają się w czasie. Na skutek oddziaływań wyższego rzędu, gatunki przełączają się gwałtownie pomiędzy wspomaganiem i konkurencją.

Majer, A., Skoracka, A., Spaak, J. & Kuczyński, L. (2024) Higher-order species interactions cause time-dependent niche and fitness differences: Experimental evidence in plant-feeding arthropods. Ecology Letters, 27, e14428. https://doi.org/10.1111/ele.14428

 

 

Badania były finansowane przez Narodowe Centrum Nauki z grantu 2019/35/N/NZ8/02639 (eksperymenty) i 2018/29/B/NZ8/00066 (analiza danych).

W czasopiśmie Biological Reviews ukazała się nasza publikacja przeglądowa, w której wyjaśniamy ewolucyjne i ekologiczne zależności między dyspersją i specjalizacją żywicielską.

Ravigné, V., Rodrigues, L.R., Charlery de la Masselière, M., Facon, B., Kuczyński, L., Radwan, J., Skoracka, A. and Magalhães, S., 2023., Understanding the joint evolution of dispersal and host specialisation using phytophagous arthropods as a model group, Biological Reviews, https://doi.org/10.1111/brv.13018

Badania były finansowane przez Narodowe Centrum Nauki (grant nr 2021/41/B/NZ8/01703, którym kieruje Anna Skoracka).

W czasopiśmie Methods in Ecology and Evolution ukazała się nasza publikacja, w której prezentujemy nową metodę generowania wirtualnego gatunku. Jest to pierwszy artykuł wchodzący w skład rozprawy doktorskiej Kasi Malinowskiej. Gratulacje!

Badania były finansowane przez Narodowe Centrum Nauki (grant nr 2018/29/B/NZ8/00066).

Malinowska, K., Markowska, K., & Kuczyński, L. (2023). Making virtual species less virtual by reverse engineering of spatiotemporal ecological models. Methods in Ecology and Evolution, https://doi.org/10.1111/2041-210X.14176

W czasopiśmie Scientific Reports ukazał się artykuł Kasi Malinowskiej z naszego zespołu, prezentujący wyniki jej pracy magisterskiej.

W pracy zbadano eksperymentalnie, czy poziom oświetlenia gniazda wpływa na stopień pigmentacji skorupki jaj bogatki.

Malinowska, K., Szala, K., Podkowa, P. Surmacki A. 2023. Effect of light intensity in the nest site on eggshell pigmentation in a hole-nesting passerine. Scientific Reports 13, 9764 (2023). https://doi.org/10.1038/s41598-023-36658-4

Publikacja, która ukazała się właśnie na łamach Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) to efekt współpracy naukowców z 28 krajów. Przeanalizowali oni wskaźniki liczebności 170 gatunków ptaków, monitorowanych konsekwentnie przez 37 lat na ponad 20 tysiącach powierzchni badawczych. Autorzy publikacji powiązali ptasie wskaźniki z dostępnymi publicznie danymi o środowisku, pochodzącymi m.in. z Eurostatu, Europejskiej Agencji Środowiska czy FAO, zawierającymi informacje np. o sposobach użytkowania gruntów czy klimacie.

Zebrane dane nie pozostawiają wątpliwości: główną przyczyną zmian środowiskowych, które prowadzą do poważnej redukcji różnorodności biologicznej, jest intensyfikacja rolnictwa.

Jednym ze współautorów artykułu jest Lechosław Kuczyński z naszego zespołu.

Link do publikacji: https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2216573120

W naszym najnowszym artykule pokazujemy, że gniazda świstunki leśnej są istotnym siedliskiem dla wielu gatunków glebowych roztoczy. Te efemeryczne, jedno-sezonowe siedliska mogą pełnić ważną rolę w dyspersji roztoczy.

Alicja Laska, Ewa Puchalska, Martyna Mikołajczyk, Dariusz J. Gwiazdowicz, Andrzej Kaźmierski, Wojciech Niedbała, Jerzy Błoszyk, Ziemowit Olszanowski, Jakub Szymkowiak, Natalia Hałas, Lechosław Kuczyński & Anna Skoracka. Mites inhabiting nests of wood warbler, Phylloscopus sibilatrix (Aves: Passeriformes), in the Wielkopolska National Park in western Poland. Experimental and Applied Acarology, 2023; https://doi.org/10.1007/s10493-023-00792-5

Badania były finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu nr 2012/07/N/NZ8/00129, kierowanym przez Jakuba Szymkowiaka.

W naszym najnowszym artykule wyjaśniamy, w jaki sposób dyspersja u roztoczy zależy od ich strategii pokarmowej.

Alicja Laska, Brian G Rector, Anna Przychodzka, Agnieszka Majer, Kamila Zalewska, Lechosław Kuczynski, Anna Skoracka, Do mites eat and run? A systematic review of feeding and dispersal strategies, Zoological Journal of the Linnean Society, 2023; zlac094, https://doi.org/10.1093/zoolinnean/zlac094

Badania były finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu nr 2017/27/N/NZ8/00305, którym kieruje Alicja.

Na podstawie danych zebranych w 82 zadrzewieniach śródpolnych środkowych Czech wykazaliśmy, że poza czynnikami krajobrazowymi (jak powierzchnia zadrzewień, ich kształt, czy stopień izolacji), lokalna charakterystyka mikrosiedlisk ma duży wpływ na różnorodność gatunkową ptaków. Różnorodność ptaków leśnych jest wyższa w zadrzewieniach starszych, z wyższą i bardziej urozmaiconą roślinnością, natomiast spada wraz ze wzrostem udziału obcego gatunku: robinii akacjowej Robinia pseudoaccacia. Z kolei różnorodność ptaków krajobrazu rolniczego wzrasta wraz ze wzrostem udziału urozmaiconych siedlisk otwartych i ekotonalnych.

Wyniki wskazują, że obecnie stosowany system dopłat w ramach Wspólnej polityki rolnej sprzyja raczej ochronie pospolitych ptaków leśnych, a nie ochronie (dużo bardziej zagrożonych) ptaków krajobrazu rolniczego. Dopłaty powinny uwzględniać strukturę siedlisk, a nie tylko powierzchnię zadrzewień.

Badania zostały wykonane we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Karola w Pradze.

Dvořáková L., Kuczyński L., Rivas-Salvador J. and Reif J. 2022. Habitat Characteristics Supporting Bird Species Richness in Mid-Field Woodlots. Frontiers in Environmental Science. 10:816255. https://doi.org/10.3389/fenvs.2022.816255

W artykule wyjaśniamy, w jaki sposób zmienność środowiska wpływa na szerokość niszy ekologicznej roztocza, którego głównym pokarmem jest pszenica.

 

Badania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantów NCN: 2016/21/B/NZ8/00786 i 2017/27/N/NZ8/00305.

Skoracka A., Laska A., Radwan J., Konczal. M., Lewandowski M., Puchalska E., Karpicka-Ignatowska K., Przychodzka A., Raubic J., Kuczyński L. 2022. Effective specialist or jack of all trades? Experimental evolution of a crop pest in fluctuating and stable environments. Evolutionary Applications.
https://doi.org/10.1111/eva.13360

W artykule wyjaśniamy, jakie mechanizmy decydują o efektywnej kolonizacji roślin żywicielskich przez pasożytnicze roztocze.

Praca wchodzi w skład doktoratu Alicji. Gratulacje!

Badania były finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu nr 2017/27/N/NZ8/00305 oraz grantu Dziekana Biologii nr GDWB-07/2018.

Laska, A., Przychodzka, A., Puchalska, E., Lewandowski, M., Karpicka-Ignatowska, K. & Skoracka A. Mechanisms of dispersal and colonisation in a wind-borne cereal pest, the haplodiploid wheat curl mite. Sci Rep 12, 551 (2022). https://doi.org/10.1038/s41598-021-04525-9