Czynniki determinujące liczebność i rozmieszczenie błotniaka łąkowego w Polsce

Finansowanie: 1) UAM (projekt doktorski), 2) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (POIS.05.01.00-00-381/12), 3) Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”, 4) Polsko Amerykańska Fundacja Wolności (Stypendium Programu Naukowych Stypendiów Doktoranckich „PhDo” na rok akademicki 2016/2017)

Kierownik projektu: Natalia Królikowska

Wykonawcy: Dominik Krupiński, Lechosław Kuczyński (opiekun naukowy)

Opis: Głównym celem projektu jest określenie preferencji środowiskowych błotniaka łąkowego. Jednocześnie, poprzez montowanie przy gniazdach fotopułapek, identyfikujemy główne przyczyny strat w lęgach i dominujące drapieżniki. Ponadto, analizujemy zawartość wypluwek błotniaka łąkowego oraz zdjęcia wykonane przez fotopułapki celem scharakteryzowania diety tego gatunku na poszczególnych etapach sezonu lęgowego. W ramach prowadzonych badań planujemy również określić wpływ poszczególnych czynników biotycznych (struktura upraw, struktura siedlisk, presja drapieżnicza, zasobność bazy pokarmowej) i abiotycznych (warunki pogodowe) na liczebność i produktywność populacji tego gatunku w skali ogólnopolskiej. Dodatkowym celem realizowanego projektu jest ewaluacja podejmowanych w Polsce zabiegów ochronnych.

Wybrane publikacje

Królikowska N., Krupiński D., Kuczyński L. 2017. Combining data from multiple sources to design a raptor census – the first national survey of the Montagu’s Harrier Circus pygargus in Poland. Bird Conservation International, DOI: 10.1017/S0959270917000235